Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Accommodations Part C

31
Can I have my baggage that I asked you to keep? My name is ___________.
 
 
Azukatte itadaite ita Nimotsu wo Onegai shimasu.
Namae wa _________ desu.
Japanese travel phrases
32
(I will go out now) Please keep my key, thanks.
  Japanese travel phrases
 
(Ima kara Gaishutu shimasu.) Kagi wo azukatte kudasai.
Japanese travel phrases
33
Certainly.
 
 
Kashikomari mashita.
Japanese travel phrases
34
(Coming back to the hotel) Can I have my key? My room number is
 
 
(Gaishutsu kara kaeri) Kagi wo kudasai. Heya-Bangou wa _______ desu.
Japanese travel phrases
35
Here's your key.
 
 
Douzo, kochira desu.
Japanese travel phrases
36
Would you call me a taxi please?
 
 
Taxi wo yonde morae masu ka?
Japanese travel phrases
37
Certainly. I have arranged a taxi for you.
- Please wait in the lobby.
- Mr.__________. The taxi has arrived.

 
 
Kashiko marimasita.
-Tadaima, Tehai itashimashita node, Lobby de Omachi kudasai.
-______Sama, Taxi ga mairi mashita.
Japanese travel phrases
38
I have locked myself out.
 
 
Kagi wo Heyano naka ni oitamama, Door wo shimete shimai mashita.
Japanese travel phrases
39
Can I ask you to arrange this tour for me? (Showing an ad provided at the hotel)
 
 
Tour no Tehai wo Onegai dekimasu ka? Kono Tour ni Sanka shitain desu.
Japanese travel phrases
40
Do you have a facsimile?
 
 
Facsimile wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
41

Do you have public access computers with Internet connection?
 
 
Internet ga tsukaeru Computer wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
42
I'll be back late tonight.
 
 
Konya, kaeru noga osoku narimasu.
Japanese travel phrases
43
What time do you close the front door?
 
 
Omote no Door wa Nanji ni shimari masu ka?
Japanese travel phrases
44
Do you have any suggestions for good restaurants in the area?
 
 
Kono chikaku ni osusume no Restaurant wa arimasen ka?
Japanese travel phrases
45
Can I ask you for a wake-up call at ____ am tomorrow morning? My name is _____, room number is ___.
 
 
Asu Asa, Morning Call wo ____Ji ni Onegai shimasu. Heya-Bangou _______ no ___________ desu.
Comments