Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Getting Around Part A

1
Excuse me. May I ask you something?
 
 
Sumimasen, Chotto Otazune shimasu.
Japanese travel phrases
2
I'm looking for a train station. The name is __________ Station. Do you know where it is?
  Japanese travel phrases
 
Ima, Eki wo sagashite imasu. Ekimei wa ________ desu. Dokoni arimasude shouka?
Japanese travel phrases
3
I'm looking for a subway station. The name is ________ station. Do you know where it is?
 
 
Ima, Chikatetsu no Eki wo sagashite imasu. Ekimei wa ________ desu. Dokoni arimasude shouka?
Japanese travel phrases
4
I'm looking for a bus stop. The bus is for ________ and the name of the bus stop is ________ . Do you know where it is?
 
 
Ima Basu-tei wo sagashite imasu. ______ Iki no Basu de, Basu-tei-mei wa ______ desu. Dokoni arimasude shouka?
Japanese travel phrases
5
I'm looking for __________. Do you know where it is?
 
 
Ima, ______wo sagashite imasu. Dokoni arimasu de shouka?
Japanese travel phrases
6
I have lost my way to ________.
 
 
_______ni iku tochu de, ima, michi ni mayotte imasu.
Japanese travel phrases

I am going to ________. Is this the right way to take?
 
 
_______ni ikitai no desuga, kono Michi de tadashii desu ka?
Japanese travel phrases
8
I am going to ________. Is this right direction to go?
 
 
_______ni ikitai no desuga, kono Houkou de tadashii desu ka?
Japanese travel phrases
9
Would you show me where we are now on this map?
 
 
Kono Chizu de Genzai-ichi wo oshiete kudasai.
Japanese travel phrases

Would you show me where my designation is on this map?
 
 
Kono Chizu de Watashi ga ikouto shiteiru Basho no Ichi wo oshiete kudasai.
Japanese travel phrases
11
Is it near here?
 
 
Koko kara chikai desu ka?
Japanese travel phrases
12
Is it far from here?
 
 
Koko kara to-oi desu ka?
Japanese travel phrases
13
Do you think I can get there by walking?
 
 
Toho de ikemasu ka?
Japanese travel phrases
14
How long does it take to get there?
 
 
Dorekurai kakari masu ka?
Japanese travel phrases
15
Is there a Koban (Police Station) near here?
 
 
Kono chikakuni Ko-ban wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
16
Is there a public phone near here?
 
 
Kono chikakuni Koushuu Denwa wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
17
I see. Thank you very much.
 
 
Wakarimashita. Arigatou gozaimashita.

18
It was great help! Thank you very much!
 
 
Totemo Tasukari mashita! Arigatou gozaimashita!
Comments