Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Getting Around Part B


What's the fare for ________ Station?
 
 
______Eki madeno Jousha-Ryoukin wa ikura desu ka?
Japanese travel phrases
19
1/2/3/4/5 one-way ticket(s) for __________ Station, please.
 
 
Order wo onegai shimasu.
Japanese travel phrases
21
Excuse me. Can you take our order, please.
 
 
______Eki madeno Katamichi-kippu wo 1/2/3/4/5 Mai Kudasai.
Japanese travel phrases
22
I bought the wrong ticket, do you think I could refund this?
 
 
Machigatta Kippu wo katte shimai mashita. Harai modoshi wa dekimasu ka?
Japanese travel phrases
23
What time does the train leave?
 
 
Hassha Jikan wa nan-ji desu ka?
Japanese travel phrases
24
What is the arrival time?
 
 
Touchaku Jikan wa nan-ji desu ka?
Japanese travel phrases
25
Where can I get the train for ________?
 
 
________Iki no Densha wa dokode nore masu ka?
Japanese travel phrases
26
Where is train line no._______?
 
 
_______Ban-sen Houmu wa doko desuka?
Japanese travel phrases
27
Where can I get on Yamanote-Line?
 
 
Yamanote-sen wa dokode nore masu ka?
Japanese travel phrases
28
Is this train for ________?
 
 
Kono Densha wa ______Iki desu ka?
Japanese travel phrases
29
Does this train stop at ______ Station?
 
 
Kono Densha wa ______Eki de Teisha shimasu ka?
Japanese travel phrases
30
Can I reach ________ Station by this train?
 
 
Kono Densha de ______Eki ni ikemasu ka?

Japanese travel phrases
31
Do I have to change trains?
 
 
Norikae ga hitsuyou desu ka?
Japanese travel phrases
32
Which station do I change the trains at?
  Japanese travel phrases
 
Dono Eki de norikaeru hitsuyou ga arimasu ka?
Japanese travel phrases
33
Which station do I change the trains at?
 
 
Koko wa ________Eki desu yone?
Japanese travel phrases
34
I took a wrong train, how do I go back to this station ______?
 
 
Machigatta densha ni notte shimai mashita. Dousureba ______Eki ni ikemasu ka? (Modore masu ka?)
Comments