Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Shopping Part B

25
____ grams of mussels please.
 
 
Mule-gai wo _________gram kudasai.
Japanese travel phrases
26
I take this salmon, 3 (slices) please.
 
 
Kono Shake no Kirimi wo San-mai kudasai.
Japanese travel phrases
27
Is this fish good for Sushi? Is this fish fresh enough to eat as Sushi?
 
 
Kono Sakana wa, Sushini shite taberare masu ka?
Japanese travel phrases
28
Can I eat this shellfish raw?
 
 
Kono Kai wa name de taberare masu ka?
Japanese travel phrases
 
buying sweets (desserts)
28
I will take this cake, 3 pieces please.
 
 
Kono Keiki wo Mittsu kudasai.
Japanese travel phrases
30
Do you include cooler(dried ice) to keep it cold for 1 hour?
 
 
Ichi-jikan-yoh no Horeizai wo irete morae masu ka?

Japanese travel phrases
31
5 cookies please.
 
 
Kono Cookie wo Go-mai kudasai.
Japanese travel phrases
32
I am looking for ____. Where is it?
  Japanese travel phrases
 
____wo sagashite imasu. Dokoni arimasu ka?
Japanese travel phrases
33
Where is the 'used-by date' printed on this milk carton?
 
 
Kono Gyu-nyu, Shoumi-kigen wa dokoni kaite arimasu ka?
Japanese travel phrases
34
How to count pieces. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
*To count from 1 to 9, there are 2 ways to call.
 
 
1= I-kko(Hito-tsu)
2= Ni-ko(Futa-tsu)
3= San-ko(Mi-ttsu)
4= Yon-ko(Yo-ttsu)
5= Go-ko(Itsu-tsu)
6= Ro-kko(Mu-ttsu)
7= Nana-ko(Nana-tsu)
8= Ha-kko(Ya-ttsu)
9= Kyu-ko(Kokono-tsu)
10= Ju-kko
11= Juui-kko
12= Juni-ko
35
Counting slices.
 
 
1= Ichi-mai
2= Ni-mai
3= San-mai
4= Yon-mai
5= Go-mai
6= Roku-mai
7= Nana-mai (or Shichi-mai)
8= Hachi-mai
9= Kyu-mai
10= Juh-mai
11= Juhichi-mai
12= Juhni-mai
 
Conversions
1lb / pound = approx 450 g
Half pound= approx 225 g
1oz / ounce= = approx 35 g
-------------
1 ga /gallon = approx. 3.8 litters
1 at / quart = approx. 1 litter
1 pt / pint = approx. 500 ml
Comments