Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Shopping Part C

1
Hello. How may I help you?
 
 
Irasshai-mase. Nanika Osagashi desu ka?
Japanese travel phrases
2
Just looking, thanks.
  Japanese travel phrases
 
Iie. Chotto miteiru dake desu.
Japanese travel phrases
3
Yes. I am looking for ________ . Do you have them?
 
 
Hai. ____wo sagashite imasu. Arimasu ka?
Japanese travel phrases
4
Yes, we have. Follow me. I will show you.
 
 
Sorenara, kochirani gozaimasu. Basho wo goan-nai shimasu.
Japanese travel phrases
5
I am sorry, they are out of stock. It will take a few days before we have it in the store.
 
 
Moushiwake gozaimasen. Tadaima, Zaikogire desu. Nyuuka madeni Suujitsu kakatte shimaimasu.
Japanese travel phrases
6
I am sorry, we don't carry them.
 
 
Moushiwake gozaimasen. Sore wa toriatukatte orimasen.
Japanese travel phrases
7
I am sorry, we can't help you
 
 
Oyakuni tatezu, moushiwake gozaimasen.
Japanese travel phrases
8
Excuse me, Could you help me?
 
 
Sumimasen, chotto Onegai dekimasu ka? (Tetsu datte morae masu ka?)
Japanese travel phrases
9
Sure. How may I help you?
 
 
Hai, douzo. Nande shou ka?
Japanese travel phrases
10
I'd like the one in the window
 
 
Window ni kazatte aru Mono ga hoshii no desu ga.
Japanese travel phrases
11
I'd like the one in that showcase
 
 
Ano Show-case ni arumono ga hoshii no desu ga.
Japanese travel phrases
12
I'd like the one on the shelf over there.
 
 
Achira no Shouhin-dana ni arumono ga hoshii no desu ga.
Japanese travel phrases
13
OK, I will get it for you.
 
 
Wakari mashita. Ima, otori shimasu.
Japanese travel phrases
14
Which one?
 
 
Doreni narimasu ka?
Japanese travel phrases
15
The second one in back from the right.
 
 
Migi kara Ni-banme no Oku ni aruno desu.
16
The third one in front from the left
 
 
Hidari kara San-banme no Temae ni aruno desu.
Japanese travel phrases
17
This one?
 
 
Kochira desu ka?
Japanese travel phrases
18
Yes, that one.
 
 
Hai, Sore desu.
Japanese travel phrases
19
Here you are.
 
 
Hai, douzo.
Japanese travel phrases
20
Would you like to have this?
 
 
Kochira no Go-Kounyu de yoroshii desu ka?
21
I am sorry. This wasn't exactly what I wanted.
 
 
Sumimasen, Watashiga hoshikatta-no towa chotto chigai mashita.
Japanese travel phrases
22
Yes. I will take this.
 
 
Hai, Sore wo kudasai.
23
Can I try this on?
 
 
Kore wo Shi-chaku shite yoroshii desu ka?
Japanese travel phrases
24
Sure. The fitting room is over here.
 
 
Hai, douzo. Shichaku-shitsu wa Kochira desu.
25
This is too big
 
 
Chotto ooki sugiru you desu.
26
Do you have this in a smaller size?
 
 
Mou-sukochi chiisai Size wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
27
This is much too small.
 
 
Chotto chiisa sugiru you desu.
Comments