Tools‎ > ‎Learn Japanese‎ > ‎Categories‎ > ‎

Shopping Part E

 
1
Do you have medicine for diarrhea?
 
 
Geri-dome no Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
2
Do you have medicine for constipation?
  Japanese travel phrases
 
Benpi-yaku wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
3
Do you have medicine for a cold?
 
 
Kaze-gusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
4
Do you have medicine for headache?
 
 
Zutsuu-yaku wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
5
Do you have medicine for stomachache?
 
 
Ichou-yaku wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
6
Do you have medicine for heartburn?
 
 
Muneyake-dome no kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
7
Do you have medicine for a temperature?
 
 
Genetsu-zai wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
8
Do you have medicine for nausea?
 
 
Hakike wo tomeru Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
9
Do you have medicine for a toothache?
 
 
Haita wo tomeru Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
10
Do you have medicine for hemorrhoids?
 
 
Ji ni kiku Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
11
Do you have medicine for _______?
 
 
_____ no Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
12
You need a prescription to buy the medicine
 
 
Sono Kusuri no Kounyu niwa, Shohousen ga hitsuyou desu.
Japanese travel phrases
13
Yes. This is medicine for _________.
 
 
Hai, gozaimasu. Korega _____ no Kusuri desu.
Japanese travel phrases
14
Which one do you recommend for me?
 
 
Dore ga Osusume desu ka?
Japanese travel phrases
15
What is the condition of your illness. Is it serious? Or just a light illness?
 
 
Karui Shoujou desu ka? Omoi Shoujou desu ka?
 
16
If it is not so serious, this medicine would be of help.
 
 
Karui nonara, kochira ga Osusume desu.
Japanese travel phrases
17
If it is serious, this medicine would be of help. However, you should read the introduction carefully and follow the recommendations.
  Japanese travel phrases
 
Omoi nonara, kono Kusuri ga Osusume desu. Tadashi, Kikime ga tsuyoi node, Shiyou-houhou wo mamotte Fukuyou suruyou, Chuui shite kudasai.
Japanese travel phrases
18
OK, I will take this.
 
 
Soredewa, kore wo kudasai.
Japanese travel phrases
19
Could you fill this prescription, please?
 
 
Kono Shohousen no Kusuri wo kudasai.
* In Japan, only specialized phamarcies handle prescriptions.
Japanese travel phrases
20
Sure. Please wait. I will get ready for you.
 
 
Hai, wakari mashita. Ima, Kusuri wo goyoui shimasu node, omachi kudasai.
Japanese travel phrases
21
How do I take this?
 
 
Donoyouni nomuno desu ka?
Japanese travel phrases
22
You should take it 3 times a day, after meals. Take only 1 tablet at one time.
 
 
Ichi-nichi San-kai, Shokugo ni Fukuyou shitekudasai. Ikkai ni Ichi-jou Fukuyou shite kudasai.
Japanese travel phrases
23
You should take it 1 time a day, before meals. Take 2 tablets at one time.
 
 
Ichi-nichi Ikkai, Shokuzen ni Fukuyou shitekudasai. Ikkai ni Ni-jou Fukuyou shite kudasai.
Japanese travel phrases
24
The explanation of how to take this medicine is written here.
(pointing by finger)
 
 
Fukuyou-houhou wa kochira ni kaite arimasu.
Japanese travel phrases
25
Would you please write down here how I should take this medicine just in case I forget your advice.
 
 
Nen-no tame, Fukuyou-houhou wo kokoni kaite kudasai.
Japanese travel phrases
26

This medicine should be taken __________ time(s) a day before meals / after meals / between meals

Take _________ tablet(s) at one time.

 
 
Kono Kusuri wa Ich-nichi _______ kai, Shokuzen / Shokugo / Shokkan ni _____ jou Fukuyou suru.
Japanese travel phrases
27
Do you have an ointment for itching?
 
 
Kayumi-dome no Kusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
28
Do you have insects-protection lotion?
 
 
Mushi-yoke Lotion wa Arimasu ka?
Japanese travel phrases
29
Do you have eye drops?
 
 
Megusuri wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
30
Do you have plaster?
 
 
Bansoukou wa arimasu ka?
31
Do you have cold/warm compresses?
 
 
Rei-shippu / On-shippu wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
32
Do you have cotton swabs?
 
 
Menbo wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
33

Do you have Vitamin C?

 
 
Vitamin C-zai wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
34
Do you have Vitamin E?
 
 
Vitamin E-zai wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
35
Do you have Sun-protection(block) lotion?
 
 
Hiyake-dome wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
36
Do you have diapers?
 
 
Omutsu wa arimasu ka?
Japanese travel phrases
37
Do you have instant baby foods?
 
 
Insutanto no Rinyushoku (baby foods) wa arimasu ka?
Comments